Súdny dvor Európskej únie rozhodol o pezinskej skládke

Súdny dvor Európskej únie rozhodol o pezinskej skládke

Súdny dvor Európskej únie konečne po takmer 16 mesiacoch rozhodol v prípade pezinskej skládky. Pre pripomenutie uvádzame, že sa jedná o prípad kde 44 účastníkov na jednej strane žaluje Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Jedná sa o zákonnosť postupu správneho orgánu, ktorý povolil výstavbu skládky spoločnosti Ekologická skládka, a.s.

Ekologická skládka, a.s. odmietla sprístupniť v konaní rozhodnutie mesta Pezinok o povolení umiestnenia skládky odpadu v lokalite Nová jama s odôvodnením, že ide o obchodné tajomstvo. Preto sa 44 žalobcovia nemohli dostať o predmetnému rozhodnutiu. Samotný spor trvá už od začiatku roka 2008. Žalobcovia prešli viacerými inštanciami, podávali odvolania, neskôr žaloby, až celá vec skončila na Najvyššom súd SR, ktorý sa spýtal Súdneho dvora EÚ na jeho názor na celú vec.

"Jedná sa hlavne o práva garantované účastníkom výkladu Dohovorom o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, tzv. Aarhuský dohovor a smernice rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006."


Súdny dvor vo svojom rozsudku uviedol, že v zmysle uvedených právnych aktov sa vyžaduje, aby dotknutá verejnosť mala prístup od začiatku povoľovacieho konania pre dotknutú prevádzku k územnému rozhodnutiu, o aké ide vo veci samej, nie je možné, aby príslušné vnútroštátne orgány odmietli dotknutej verejnosti prístup k takémuto rozhodnutiu tým, že sa odvolajú na obchodné tajomstvo.


Záverom je možné konštatovať, že 44 aktivistov sa konečne dočkalo spravodlivosti a boli uznané ich práva účastníkov konania. Avšak boj o pezinskú skládku ešte nekončí, keďže v konečnom dôsledku o nej bude rozhodovať Najvyšší súd SR.

Čitaj viac o prípade pezinskej skládky