Úroky z omeškania od 1.2.2013

Pozor zmena výšky úrokov z omeškania od 1.2.2013


Od 1.2.2013 sa mení výška úrokov z omeškania pre občianske aj obchodno právne vzťahy.
Pre občiansko-právne vzťahy bude výška zákonného úroku z omeškania o  5% vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu).
Výška zákonného úrokou z omeškania pre obchodno-právne vzťahy bude o 9% vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku); takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku.
Pri obchodno - právnych vzťahoch existuje možnosť aby veriteľ požadoval úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o 8 %; takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania.
Výška paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky je 40 eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.